Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities

Therapeut: Nathalie Ginther, Amara Praktijk voor Natuurgeneeskunde. Eenmanszaak, gevestigd aan de: Bollaard 15, 4847AX Teteringen.

Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met Amara Praktijk voor Natuurgeneeskunde een behandelovereenkomst (overeenkomst van opdracht) aangaat (opdrachtgever/ cliënt).
 

Art. 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de therapeut en de opdrachtgever/ cliënt.

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst:

 1. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever/ cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut worden medegedeeld.
 3. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.

 

Art. 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten en afgesproken werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 2. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst.

 

Art.5. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. Communicatie tussen uw therapeut en uw huisarts en/of specialist gebeurd alleen op uw eigen verzoek.

Art. 6. Klachten
Opdrachtgever/ cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/ cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. In de footer van deze website (onderaan) leest u het klachten regelement.

Art. 7a. Behandelpakket
Een kruidenbehandeling bestaat uit 1 anamnesegesprek van 1,5-2 uur en 5 vervolggesprekken van ieder een uur en duurt 30 – 40 weken. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals consulten.

Art. 7b. Losse consulten
Losse consulten duren 30 of 60 minuten. Hieronder vallen: 
Auriculo
iriscopie 
massages 
en vervolgconsulten van een kruidenbehandeling (na afloop van het behandelpakket onder artikel 7a).

Art. 8a. De actuele tarieven vindt u op de website onder het tabblad “tarieven”.
Amara Praktijk voor Natuurgeneeskunde is vrijgesteld van btw. De tarieven zijn exclusief kruiden en supplementen, inclusief Bachbloesems en overige materiaalkosten. 

Art. 9. Betaling
Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden voorafgaand (met Ideal via de webshop) of direct na afloop van ieder consult via een betaalverzoek, pin of gepast contant.
Uitzonderingen op deze betaalvoorwaarden zijn alleen mogelijk in overleg vooraf.

 Art. 10. Vergoeding zorgverzekering
U kunt de factuur bij uw zorgverzekering indienen. Of de factuur ook (gedeeltelijk) door uw aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, kunt u vooraf navragen bij uw zorgverzekering.

Art. 11. Verhindering
1. Natuurlijk wilt u het beste effect van uw behandeling. Het opvolgen van de therapie doet u voor uw eigen gezondheid. We plannen samen de data van uw consulten in.
2. Als u niet in de gelegenheid bent om naar de praktijk te komen, kan het consult doorgaan met (beeld) bellen.
3. Als de afspraak niet kan doorgaan, dan belt u minimaal 48 uur van te voren om de afspraak kosteloos te verzetten.
4. Wanneer u niet tijdig afmeld zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht.

Art. 12. Tussentijdse vragen
1. U noteert uw vragen en neemt ze mee naar het eerst volgende consult.
2. Heeft u een nieuwe klacht, waarmee u niet wilt wachten? Indien mogelijk wordt het volgende consult naar voren gehaald.
3. Uitzondering hierop is het starten met nieuwe kruiden. Heeft u een effect dat u niet verwachtte? Neem dan direct telefonisch contact op voor overleg. 
Bij geen gehoor spreekt u de voicemail in en wordt u binnen 24 uur teruggebeld. U stopt dan even met de kruiden tot wij elkaar gesproken hebben.

Art. 13. Het is niet mogelijk om kruiden te bestellen zonder een consult.
Kruiden horen bij een behandeling. Ieder consult wordt bekeken of het kruidenrecept nog steeds bij u past of aangepast moet worden.

Art. 14. 
Andere complementaire therapie volgen tijdens de behandeling wordt dringend afgeraden.

 1. Indien uw huisarts of behandelend arts u medicatie voorschrijft, neemt u contact op, zodat beoordeeld kan worden of uw kruiden veilig samen gaan met de medicatie. De apotheek kan dat niet beoordelen. Indien u mij niet kunt bereiken, stop dan even met de middelen die u van mij gekregen heeft.
 2. Een kruidenbehandeling is volledig. Het is niet nodig om hiernaast nog een andere alternatieve therapie te volgen of middelen te nemen. Als u daar wel voor kiest, kan dat verstorend werken op het effect van de kruidenbehandeling of zelfs schadelijk zijn voor uw gezondheid. Daarnaast is het effect van de therapie niet meer te meten.
 3. In sommige gevallen is niet te controleren of uw middelen veilig samen gaan met de kruiden behandeling. Indien u er tegen het advies in, toch voor kiest om andere middelen te nemen, dan kan de opdracht per direct beëindigd worden.
 4. Net zoals bij punt 3 geldt hetzelfde ook voor andere behandelingen. Bespreek het daarom altijd als u er tijdens de behandeling voor kiest om ook een behandeling bij andere therapeuten te ondergaan. Veilig werken staat in mijn praktijk voorop.

Art. 15. Tussentijdse beëindiging van de opdracht.

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de behandelovereenkomst. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Amara Praktijk voor Natuurgeneeskunde desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
 3. Amara Praktijk voor Natuurgeneeskunde mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Amara Praktijk voor Natuurgeneeskunde houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.