Disclaimer

Nathalie Ginther (hierna te noemen therapeut) is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. De therapeut zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. Je wordt aangeraden je te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg jou niet wordt onthouden. Je dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.  

Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen. 

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen.

In het geval dat de therapeut het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. Je wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan jouw therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit de therapeut uit.

Als je niet tevreden bent
Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar jou met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van je, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijs ik jou ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen (zie “klachtenregeling op de website”). Komen we er samen niet uit, dan kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP.