Praktijkinformatie

Op dit moment is er geen wachtlijst in de praktijk. Neem contact met mij op voor een afspraak, of laat uw gegevens achter op het contactformulier, dan bel ik u terug.
Voorafgaand aan onze afspraak neem ik contact met u op om u enkele vragen te stellen (Triage vragen). Zo kan ik inschatten of de afspraak persoonlijk of op afstand door mag gaan.

Mijn praktijk is gevestigd aan de Reginadonk 141 te Roosendaal
Er is gratis parkeergelegenheid voor de deur. De bus stopt op 5 minuten loopafstand. Mijn praktijk bevindt zich op de eerste verdieping. Indien u geen trap kunt lopen, dan bespreken we de mogelijkheden voor een consult bij u aan huis.


Openingstijden 

Ik werk alleen op afspraak. Naast werkdagen kunt u ook op zaterdag terecht voor een consult. Op zondag is de praktijk gesloten. Het telefonisch spreekuur is op werkdagen van 16.30 tot 17.00 uur. Daarbuiten kunt u altijd de voicemail inspreken, zodat ik u terug kan bellen. Spreekt u dan wel duidelijk uw naam en uw telefoonnummer in? 


Afspraak maken
Indien u een afspraak wilt maken of een korte vraag wilt stellen, kan dat altijd telefonisch of per e-mail. Ook kunt u het contactformulier invullen op deze website.

Bel:  06- 38 76 00 54
Mail: info@amarapraktijkvoornatuurgeneeskunde.nl


Afspraak annuleren

Indien u niet kunt komen naar onze afspraak, wilt u mij dit dan zo snel mogelijk laten weten? Dan heb ik nog de mogelijkheid om een andere afspraak te maken. Indien u niet annuleert, uiterlijk 48 uur vooraf, dan wordt het consult in rekening gebracht.


Bewaarplicht dossiers
Wettelijk is bepaald dat ik uw dossier minimaal 15 jaar moet bewaren. Dit doe ik op een veilige, afgesloten plek.
U heeft recht op inzage van uw dossier indien u dit wenst.

Beroepsvereniging Natuurgeneeskundig Werkende Professionals
Mijn lidmaatschap zorgt ervoor dat uw zorgverzekering het consult mogelijk (gedeeltelijk) vergoed. Ook bent u er hierdoor van verzekerd, dat Amara Praktijk voor Natuurgeneeskunde voor kwaliteit staat. 

Uiteraard voldoe ik aan alle verplichtingen die de beroepsvereniging aan al haar leden stelt. Denk hierbij aan beroepsgeheim, dossiervorming, praktijkvoering, bij-en nascholing, enzovoorts. Ik blijf mezelf met veel plezier ontwikkelen, zodat mijn kennis en vaardigheden op niveau zijn en blijven. 

https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Privacy Policy

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Ik vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Uw persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Klachtenprocedure
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) maakt het mogelijk dat een klacht op een effectieve en laagdrempelige wijze afgehandeld wordt.
Indien u een klacht heeft, verzoek ik u deze altijd eerst met mij te bespreken, zodat we samen kunnen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Indien dit niet lukt, bent u uiteraard vrij om een klacht in te dienen bij Stichting geschilleninstantie KAB. U krijgt van mij bij het eerste gesprek altijd een folder mee van de KAB.

Kamer van Koophandel 75180944.

Btw-identificatienummer NL001735973B09

AGB Codes Praktijk 90066373 en Therapeut 90107171


Disclaimer

Nathalie Ginther (hierna te noemen therapeut) is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. De therapeut zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.  

Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen. 

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen.

In het geval dat de therapeut het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan uw therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit de therapeut uit.

Als u niet tevreden bent

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen (zie “klachtenregeling op de website”). Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Nathalie Ginther. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Nathalie Ginther kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.